UA-38796823-1
 

INFORMACIÓ

 

Avís legal 

 

1. Objecte i acceptació

Les presents clàusules legals regulen l'ús del web que posa a la seva disposició el Col·legi “Amor de Déu”, les dades del qual d'identificació són els següents:

 

C.I.F.: R0800863-C

Domicili: Carrer Sant Pere nº 9-11, Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Telèfon: 93 462 1108

email: a8025186@centres.xtec.cat


 

 La navegació pel lloc web del Col·legi “Amor de Déu” de Sant Adrià de Besòs que pot realitzar-se a través de les adreces atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents clàusules, que poden sofrir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i les presents clàusules. L'Usuari respondrà enfront del Col·legi “Amor de Déu” de Sant Adrià de Besòs o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

2. Política de privadesa i protecció de dades

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, el Col·legi condiciona la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament d'un formulari. En aquests casos, l'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al Col·legi i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

La informació proporcionada al Col·legi mitjançant l'emplenament de formularis serà facilitada voluntàriament per l'usuari del lloc web.

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del web o per altres vies seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, del que és responsable el Col·legi. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

El Col·legi es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. En aquells casos en què pugui ser necessària la cessió de les dades a tercers per a la correcta prestació del servei (Servei a Pares, Informació), s'informarà expressament a l'usuari d'aquest extrem, així com de les condicions i limitacions d'aquesta cessió.

El Col·legi cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, dirigint-se a aquest efecte a l'adreça del Col·legi, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

El Col·legi adopta les mesures de seguretat corresponents als nivells requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial decret 994/1999 de 6 de juny. No obstant això, el Col·legi no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

El Col·legi podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, el Col·legi no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari. La nostra política pel que fa al correu electrònic és la de remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat. Quan aquestes comunicacions es realitzin de forma periòdica i/o mitjançant llistes de distribució, li oferirem en el propi missatge de correu electrònic que vostè rebi la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

 

3. Condicions d'accés i utilització

L'Usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del lloc web, i a no emprar-los para:

 

 • 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 •  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del Col·legi o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Col·legi presta els seus serveis.
 • 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del Col·legi o de tercers i, si escau, extreure informació.
 •  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del Col·legi o de tercers.
 • 5. Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 • 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que estigui legalment permès o es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets.
 •  7. Recaptar dades amb finalitat publicitària, o amb l'objecte de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

 

 

Els continguts del web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al Col·legi, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a est lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del Col·legi, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un enllaç a un altre lloc web no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Col·legi i el titular del mateix, ni l'acceptació i aprovació per part del Col·legi dels seus continguts o serveis.

Aquelles persones que es proposin establir un enllaç a est lloc web hauran d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Col·legi o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

 

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. El Col·legi exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d'accés a la web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i les presents clàusules com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, el Col·legi no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el Col·legi declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix est lloc web. El Col·legi no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El Col·legi no es responsabilitza de l'establiment de híper vincles per part de tercers.

 

5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del web, haurà d'enviar una notificació al Col·legi identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en est lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.


 

 

AVISO LEGAL


 

1. Objeto y aceptación
Las presentes cláusulas legales regulan el uso del sitio web que pone a su disposición el Colegio “Amor de Déu”, cuyos datos de identificación son los siguientes:

C.I.F.: R0800863-C
Domicilio: Carrer Sant Pere nº 9-11, Sant Adrià de Besòs,  Barcelona
Teléfono: 93 462 1108
email: a8025186@centres.xtec.cat

La navegación por el sitio web del Colegio “Amor de Déu” de Sant Adrià de Besòs que puede realizarse a través de las direcciones- atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las presentes cláusulas, que pueden sufrir modificaciones.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y las presentes cláusulas. El Usuario responderá frente al Colegio  “Amor de Déu” de Sant Adrià de Besòs o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

2. Política de privacidad y protección de datos
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, el Colegio condiciona la utilización de algunos de los servicios a la previa cumplimentación de un formulario. En estos casos, el usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a al Colegio y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
La información proporcionada al Colegio mediante la cumplimentación de formularios será facilitada voluntariamente por el usuario del sitio web.
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del sitio web o por otras vías serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, del que es responsable el Colegio. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
El Colegio se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. En aquellos casos en que pueda ser necesaria la cesión de los datos a terceros para la correcta prestación del servicio (Servicio a Padres, Información), se informará expresamente al usuario de este extremo, así como de las condiciones y limitaciones de esta cesión.
El Colegio cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, dirigiéndose a tal efecto a la dirección del Colegio, identificándose debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.
El Colegio adopta las medidas de seguridad correspondientes a los niveles requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por el Real Decreto 994/1999 de 6 de junio. No obstante, el Colegio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.
El Colegio podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma.
Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a nuestra entidad, el Colegio no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que estos puedan almacenar en el ordenador del usuario. Nuestra política con respecto al correo electrónico es la de remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado. Cuando estas comunicaciones se realicen de forma periódica y/o mediante listas de distribución, le ofreceremos en el propio mensaje de correo electrónico que usted reciba la posibilidad de ejercer su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

3. Condiciones de acceso y utilización
El Usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios del sitio web, y a no emplearlos para:

 • 1. Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.

 • 2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos del Colegio o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales el Colegio presta sus servicios.

 • 3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de el Colegio o de terceros y, en su caso, extraer información.

 • 4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información del Colegio o de terceros.

 • 5. Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero.

 • 6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, salvo que esté legalmente permitido o se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos.

 • 7. Recabar datos con finalidad publicitaria, o con el objeto de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

Los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece al Colegio, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
Así mismo, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad del Colegio, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos. La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.
El establecimiento de un enlace a otro sitio web no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el Colegio y el titular del mismo, ni la aceptación y aprobación por parte del Colegio de sus contenidos o servicios. 
Aquellas personas que se propongan establecer un enlace a este sitio web deberán abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el Colegio o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.

4. Exclusión de garantías y de responsabilidad
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico. El Colegio excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios. c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y las presentes cláusulas como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo de ejemplo, el Colegio no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
Así mismo, el Colegio declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. El Colegio no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. El Colegio no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

5. Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a el Colegio identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.

6. Publicaciones
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.


 


Col·legi Amor de Déu

Sant Pere 9-11 CP 08930 

Sant Adrià de Besòs. Barcelona. 

Tel. (+34) 93 462 11 08