UA-38796823-1
 
 

 

 Vídeo sobre el 60è aniversari del col·legi

FOTOS HISTÒRIQUES

IDEARI i PROJECTE EDUCATIU del CENTRE  

El Col·legi  “AMOR DE DÉU” és una escola catòlica oberta a quantes persones la considerin adient per aconseguir el seu projecte personal bàsic i s'identifiquin amb la seva oferta. S'ofereix a tothom, sense marginar ni seleccionar ningú. La nostra acció educativa, que es basa en l'amor, té un estil peculiar, herència del fundador i que es fa present en els propis centres per:

 

·        L'esperit de treball i de superació.

·        El tracte senzill i acollidor que facilita la convivència i l'ambient de família.

·        El goig que neix de fer el bé.

·        El sentit de transcendència en els fets de cada dia.

·        El testimoni de vida cristiana dels educadors.

·        L’acolliment de totes les realitats socials.

 

Entenem que, per aconseguir els objectius proposats, és imprescindible un sistema de corresponsabilitat. Per això els responsables coordinen la seva acció en Comunitat Educativa. Aquesta Comunitat es constitueix per la interacció d'alumnes, pares, educadors i personal d'administració i serveis

 • ELS ALUMNES:

Són el centre i element principal de la Comunitat Educativa i a més a més subjectes agents de la seva pròpia educació.

 • ELS PARES:

Són els primers responsables de l'educació dels seus fills. Per tant, estan cridats a una participació activa en l'organització, planificació i desenvolupament del procés educatiu.

 • ELS EDUCADORS:

Organitzats en equips, són peça clau de la Comunitat Escolar. En ells recau de forma especial la tasca docent i, per tant, tenen una responsabilitat específica dins l'acció educativa.

 • PERSONAL D´ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Contribueixen a la formació integral dels alumnes i al bon funcionament de la Comunitat Educativa. Les seves activitats són imprescindibles per al funcionament correcte de l'escola.

 

La nostra Comunitat Educativa tendeix a realitzar en sí la veritable Comunitat Cristiana, únic ambient on es desenvolupa el projecte d'home proposat en el nostre Ideari. 

 

 


El col·legi Amor de Déu és una escola CATÒLICA 


 • Ofereix una educació integral.
 • Està oberta a tots, integrada en l’entorn sociocultural.      
 • És una escola acollidora i sense discriminació.
 • Educa en i per a la llibertat.
 • És sensible a la necessitat d’un món més just i      solidari.
 • Se sent convocada com a comunitat educativa, en      corresponsabilitat, participació i solidaritat.
 • Accepta Jesucrist com a model de vida i de valors.
 • Se sent cos solidari de la nostra societat.
 • Conrea la interioritat, l’alegria i l’esperança.
 • Valora i cuida la formació religiosa, la celebració      de la fe i el testimoni cristià.
 •   Proposa una filosofia educativa, segons el carisma de les Germanes de l’Amor de Déu i la seva missió en el món.

OBJECTIU GENERAL

  

 • DESPERTAR I ESTIMULAR EL DESENVOLUPAMENT
 • INTEGRAL I HARMÒNIC
 • DE LA PERSONA COM AGENT
 •  DEL SEU PROPI CREIXEMENT,
 • EN LES SEVES DIMENSIONS:
 • INDIVIDUAL, SOCIAL I CRISTIANA      


                         

 OBJECTIU DE L’ ANY  

VIURE ELS VALORS EVANGÈLICS PER SER MILLOR PERSONA I BONA NOTÍCIA PER ALS ALTRES. 


NORMATIVA del CENTRE

La normativa del centre facilita la convivència, crea un ambient més agradable i favorable per al treball i tots (pares, professors i alumnes)  som els responsables del seu compliment.

 

L’ALUMNE/A:

§ Resa en comú en començar la jornada.

§ Ha de saber escoltar i ser moderat en les seves decisions i actes.

§ Ha de respectar els companys, professors i personal del centre.

§ Respectarà  el treball dels seus companys i farà en silenci  els desplaçaments d’un lloc  a l’altre.

§ Ha d’evitar allò que pugui molestar i interrompre el desenvolupament de la classe.

§ Respectarà i tindrà cura de les instal·lacions, mobiliari i material destinat a la seva formació. Les famílies es faran càrrec de les despeses que puguin ocasionar els desperfectes.

§ Ha de complir les normes d’higiene, vestuari i vocabulari establertes pel centre.

§ No podrà  dins del centre (inclòs el pati): fumar, portar encenedors, menjar xiclets, pipes i altres llaminadures.

§ Haurà de respectar unes normes d’estètica i higiene en el centre on venen a estudiar, en consonància al lloc de la seva formació. S’informa d’aquesta normativa tant a pares com a alumnes.

§ Mantindrà les aules ordenades i netes.

§ Ha de presentar-se als exàmens. En cas de no poder assistir s’haurà de justificar amb antelació mitjançant l’agenda o trucada telefònica i després portar el certificat mèdic.

§ Durant l’horari escolar no podrà fer ni rebre trucades (incloent els telèfons mòbils).

 

El Centre no es fa responsable dels diners o objectes de valor que puguin dur els alumnes.

 

 

UNIFORME

 • Els alumnes d’infantil i primària assisteixen al centre vestint l’uniforme complet.
 • Els alumnes d’ESO poden prescindir de l’uniforme, però la forma de vestir ha de ser adient al  lloc on reben la seva formació, d’acord amb la normativa interna del centre.
 • Els alumnes d’ESO hauran de portar el xandall del centre a E. Física i bata a les classes on sigui obligatori (Tecnologia, Plàstica i Laboratori). 


AGENDA ESCOLAR

 

Els alumnes utilitzaran l’agenda escolar per a les finalitats a què està destinada:

§ Orientar l’oració del matí.

§ Absències justificades pels pares.

§ Retards controlats.

§ Indicacions d’estudi, treball...

§ Comunicacions família - col·legi i viceversa.

§ L’alumne ha de portar sempre l’agenda, la qual ha d’ésser revisada de forma regular pels pares i professors i només es farà servir per finalitats escolars.

§ Un ús inadequat de l’agenda és raó suficient perquè els professors exigeixin comprar-ne una de nova.

 

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

 

§ L’entrada al centre es farà a les hores assenyalades en l’horari.

§ Els alumnes han de ser puntuals. L’entrada a les classes sempre ha de ser 5 minuts abans de l’hora.

§ Les faltes de puntualitat seran sancionades i es consideraran més greus com més reiterades siguin.

§ L’assistència dels alumnes al centre és obligatòria; per tant només es consideraran justificades, aquelles absències que vinguin acompanyades d’un document mèdic i/o d’una trucada telefònica al centre per part dels pares i/o justificació a l’agenda.

 

FALTES DE DISCIPLINA

 

§ Es consideren faltes de disciplina  aquelles que atempten contra el rendiment escolar, educació, convivència i  bon ús del mobiliari.

§ A les sortides escolars: qualsevol alumne que faci una bretolada, aquesta serà i facturada a la família. Si alguna família no hi està d’acord, l’alumne no podrà participar en la sortida.

§ Quan es tracti de faltes que ja hagin estat sancionades i posades en coneixement dels pares, si l’alumne no canvia d’actitud, la Comissió de Disciplina decidirà la manera d’actuar segons el Reglament del Règim Interior (RRI)

 

NOTA IMPORTANT

La Direcció del Centre i el Claustre de Professors consideren que tothom ha llegit i acceptat aquest Programa Educatiu. En cas de produir-se infraccions al mateix, ningú en podrà al·legar el seu desconeixement.    

 

Col·legi Amor de Déu

Sant Pere 9-11CP 08930 

Sant Adrià de Besòs Barcelona. Spain. 

Tel. (+34) 93 462 11 08