UA-38796823-1
  

 


[*Advertiment*] Aquest lloc web pot utilitzar cookies, pròpies o de tercers


  • L' AMOR DE DÉU de S. Adrià de Besòs disposa d’aquest espai web on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre va demanar el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.